Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme me njoftimin nr. 3396, datë 19.03.2021 Mbi hyrjen në fuqi të një protokolli ndryshues” ka njoftuar se:

“Protokolli ndryshues i marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për shmangien e tatimit të dyfishtë lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin dhe për parandalimin e evazionit fiskal”, nënshkruar më 2.10.2020, ka hyrë në fuqi më 16 mars 2021”.