Bllokimi i Llogarive Bankare të Ortakëve dhe Administratorëve të Shoqërive Tregtare ne Shqiperi; Ndryshon përsëri Udhëzimi “Për Procedurat Tatimore”.

Ndryshimet e fundit  në Udhëzimin nr. 24 të Procedurave Tatimore, që kanë hyrë në fuqi në datën 12.11.2020 (Udhëzimi nr. 44, datë 09.11.2020), sollën një reagim të madh ndaj Ministrisë së Financave, për shkak se neni 90 i këtij udhëzimi kapërcente në mënyrë të dukshme kufijtë e nenit 99 të Ligjit për Procedurat Tatimore, dhe ka anashkaluar nenin 16 të ligjit “ Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
Problematika e shkaktuar nga këto ndryshime ka qënë pikërisht paragrafi 90.1, sipas të cilit përcaktohet bllokimi i llogarive bankare të aksionarit, ortakut dhe administratorit të shoqërisë nga administrata tatimore. Pikërisht vendosja e këtij përcaktimi i ka hapur rrugë abuzimit të tejskajshëm nga organet tatimore.  Në nenin 16 të ligjit “ Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” sqarohen rastet kur i kalon përgjegjësia ortakut dhe administratorit. Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar dhe shoqëritë aksionere kanë një personalitet juridik të ndarë nga ortakët, nuk mund të transferohet përgjegjësia e shoqërisë te ortakët,GKSD dhe aq më tepër te administratori, që është një i punësuar i shoqërisë ( me përjashtim të rasteve shteruese të përcaktuara në nenin 16 të ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”).
Personat e përcaktuar, Ortakët, Aksionarët dhe Administratorët mbajnë përgjegjësi personale ndaj palëve të treta, përfshirë këtu edhe autoritetet tatimore, vetëm nëse për këto shkelje ka një vendim gjyqësor të formës së prerë. Pikërisht kufizimi i përgjegjësisë së ortakëve është një nga parimet bazë të së drejtës tregtare qe i ka bërë këto ndryshime antikushtetuese dhe të kundraligjshme.
Ka ardhur pas 3 javësh reflektimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, e cila me Udhëzimin nr. 45 datë 26.11.2020, ka korigjuar paligjshmërinë e mësipërme duke kushtëzuar bllokimin e llogarive bankare dhe transferimin e detyrimit tatimor tek Ortakët, Aksionarët dhe Administratorët, vetëm pasi të merret një vendim gjyqësor i formës së prerë që të justifikojë shkeljet ligjore të tyre sipas nenit 16 të ligjit “ Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.Më poshtë Udhëzimi nr. 45 datë 26.11.2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhësimin nr. 24, datë 02.09.2008, “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, i cili  është botuar në fletoren zyrate nr. 210 dhe ka hyrë në fuqi në datën 02.12.2020.
“ 1. Në pikën 90.1 bëhen këto ndryshime dhe shtesa: – Në paragrafin e katërmbëdhjetë, në fjalinë e dytë, pas shprehjes “Për këtë qëllim”, shtohet togfjalëshi “pasi merr vendimin e gjykatës së formës së prerë dhe në zbatim të nenit 99, të ligjit nr. 9920/2008, si dhe procedurave dhe afateve të parashikuara në paragrafin 99 të këtij udhëzimi”. – Paragrafi 15 shfuqizohet. 2. Në pikën 99.1, në paragrafin e parë, në fjalinë e fundit, shtohet togfjalëshi “dhe pasi të ketë një vendim gjyqësor të formës së prerë fillon marrjen e masave shtrënguese me bllokimin e llogarive dhe aktiveve të tjera”.