Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 181, datë 25.03.2021 Për krijimin, shtrirjen territoriale dhe klasifikimin e zonës doganore, Aeoroporti Ndërkombëtar i Kukësit”.

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 181, datë 25.03.2021 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 51, datë 31.03.2021, dhe ka hyrë në fuqi menjëherë.

Sipas vendimit të mësipërm Këshilli i Ministrave ka vendosur krijimin e zonës doganore të përhershme, Aeroporti Ndërkombëtar i Kukësit.