MIRATOHET FORMA DHE PËRMBAJTJA E LEJEVE TË QËNDRIMIT PËR TË HUAJT

Korrik 2022

Këshilli i Ministrave me vendimin Nr. 450, datë 29.06.2022 miratoi formën dhe përmbajtjen e lejeve të qëndrimit për të huajt.

KËSHILLI MINISTRAVE URDHËRON ADMINISTRATËN TË HEQË DORË NGA REKURSET E DEPOZITUARA NË GJYKATËN E LARTË ME NATYRË CIVILE DHE ADMINISTRATIVE

Qershor 2022

Udhëzimi nr. 1 datë 26.05.2022 i Këshilit të Ministrave për heqjen dorë ka të bëjë jo vetëm me  administratën shtetërore, por edhe me shoqëritë tregtare me kapital shtetëror, aty ku shteti ka mbi 50 përqind të aksioneve, apo të kuotave.

MIRATOHEN DY VENDIME PËR FITIMIN E SHTETËSISË SHQIPTARE PËR SHKAK TË INTERESIT DHE KONTRIBUTEVE NË SHKENCË, ART, KULTURE, ARSIM DHE SPORT

Maj 2022

Nësë shquheni për aktivitetin tuaj shkencor, artistik, kulturor, arsimor apo sportiv dhe dëshironi që gëzoni shtetësinë shqiptare, mundësitë tashmë janë të mëdha, dhe kjo dëshirë mund të realizohet.

NDRYSHIMI I PAGËS MINIMALE NË SHKALLË VENDI

Mars 2022

Këshilli i Ministrave ka ndryshuar pagën minimale në shkallë vendi me VKM nr. 158 datë 12.03.2022.

SHTETASIT UKRAINAS MUND TE QËNDROJNË PA LEJE QËNDRIMI NË SHQIPERI DERI NË NJË VIT

Mars 2022

Këshilli i Ministrave me Vendimin 169 datë 18.03.2022 vendosiPërcaktimin e afatit të hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të Ukrainës në Republikën e Shqipërisë”, sipas të cilit ata kanë të drejtë të hyjnë dhe të qëndrojnë pa leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë për një afat deri në një vit.

ASHTU SI SHUMË PROFESIONE TË LIRA EDHE NDËRMJETËSIMI PËR SHITË-BLERJEN E PASURIVE TË PALUAJTSHME RREGULLOHET ME LIGJ

Mars 2022

Tashmë profesioni i agjentit imobiliar eshte një profesion i parashikuar me ligj dhe konkretisht me ligjin nr 9/2022 datë 27.01.2022 “Për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme”.

NDRYSHIME NE LIGJIN PER USHQIMIN, EPERSIA E MARREVESHJEVE NDERKOMBETARE NE PROCEDURAT DOGANORE

Mars 2022

Me ligjin nr.10/2022 botuar në Fletoren Zyrtare nr. 29. më 22.02.2022, janë bërë ndryshime dhe shtesa përsa i përket ligjit nr. 9863, datë 28.01.2008, “Për ushqimin”.

PËRCAKTIMI I AFATIT TË HYRJES DHE QËNDRIMIT TË SHTETASVE TË SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Mars 2022

Këshilli i Ministrave miratoi dje vendimin për “Përcaktimin e afatit të hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë”, sipas të cilit ata kanë të drejtë të hyjnë dhe të qëndrojnë pa leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë për një afat deri në një vit.

QËNDRIMI I KOLEGJIT PENAL TË GJYKATËS SË LARTË NË LIDHJE ME ÇËSHTJEN, SE CILËS FAZË PROCEDURALE I TAKON AFATI I PARABURGIMIT QË KONSUMOHET GJATË GJYKIMIT NGA GJYQTARI I SEANCËS PARAPRAKE

Nëntor 2021

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë në datë 30.09.2021, mori në shqyrtim, në dhomë këshillimi cështjen penale Nr.  61010-00587-00-2021 i Regj.  Themeltar.  Në përfundim të vendimit Nr.00-2021 datë 30.09.2021 kolegji vlerësoi se ndërmjet gjykatave më të ulëta ka qëndrime dhe arsyetime të ndryshme në lidhje me llogaritjen e afatit të paraburgimit të konsumuar gjatë periudhës së gjykimit të kërkesës së prokurorit nga gjyqtari i seancës paraprake.

NDRYSHIME NË LIGJIN PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Maj 2021

Ligji Nr. 50/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Ligji nr. 50/2021 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 71, datë 14.05.2021, dhe hyn në fuqi në datën 30.05.2021.

NDRYSHIME TË RËNDËSISHME NË LIGJIN PËR GJYKATAT ADMINISTRATIVE DHE GJYKIMIN E MOSMARRËVESHJEVE ADMINISTRATIVE

Maj 2021

Ligji Nr. 47/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 95/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”.

Ligji nr. 47/2021 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 71, datë 14.05.2021, dhe hyn në fuqi në datën 30.05.2021.

NDRYSHIME NË LIGJIN PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E INSTITUCIONEVE PËR TË LUFTUAR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Maj 2021

Ligji Nr. 47/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 95/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”.

Ligji nr. 47/2021 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 71, datë 14.05.2021, dhe hyn në fuqi në datën 30.05.2021.

NDRYSHIME TË RËNDËSISHME NË LIGJIN PËR ORGANIZIMIN E PUSHTETIT GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Maj 2021

Ligji Nr. 46/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”.

Ligji nr. 46/2021 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 71, datë 14.05.2021, dhe hyn në fuqi në datën 30.05.2021.

NDRYSHIME TË RËNDËSISHME NË LIGJIN PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATËS KUSHTETUESE

Maj 2021

Ligji Nr. 45/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8577, datë 10.2.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese” të ndryshuar”.

Ligji nr. 45/2021 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 71, datë 14.05.2021, dhe hyn në fuqi në datën 30.05.2021.

NDRYSHIME TË RËNDËSISHME NË KODIN E PROCEDURËS CIVILE

Maj 2021

Ligji Nr. 44/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116. datë 29/3/1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Ligji nr. 44/2021 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 71, datë 14.05.2021, dhe hyn në fuqi në datën 30.05.2021.

NDRYSHIME TË RËNDËSISHME NË KODIN PENALE

Maj 2021

Ligji nr. 43/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Ligji nr. 45/2021 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 71, datë 14.05.2021.

Ky ligj hyn në fuqi në datën 1 qershor 2021.

NDRYSHIME TË RËNDËSISHME NË LIGJIN PËR ORGANIZIMIN E PROKURORISË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Maj 2021

Ligji Nr. 42/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 97/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”.

Ligji nr. 42/2021 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 71, datë 14.05.2021, dhe hyn në fuqi në datën 30.05.2021.

NDRYSHIME TË RËNDËSISHME NË KODIN E PROCEDURËS PENALE

Maj 2021

Ligji nr. 41/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Ligji nr. 41/2021 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 71, datë 14.05.2021, dhe hyn në fuqi në datën 30.05.2021.

SHTYHET AFATI I DEKLARATËS INDIVIDUALE VJETORE TË TË ARDHURAVE

Maj 2021

Akti Normativ për një shtesë në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar.

Këshilli i Ministrave ka miratuar në datën 05.05.2021 shtyrjen e afatit të plotësimit dhe dorëzimit të deklaratës individuale vjetore të të ardhurave deri në datën 30 Qershor 2021. Akti hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

ORGANIZIMI DHE PJESËMARRJA NË GRUMBULLIME E MANIFESTIME TË PALIGJSHME. GJYKATA KUSHTETUESE SHFUQIZON PJESËRISHT NENIN 262 TË KODIT PENAL

Maj 2021

SHPREHJA “PA MARRË MË PARË LEJEN NGA ORGANI KOMPETETNT SIPAS DISPOZITAVE TË VEÇANTA”, ANTIKUSHTETUESE.

Gjykata Kushtetuese me Vendimin e datës 04.05.2021 ka vendosur:

VENDIMI I PARË I GJYKATËS SË STRAZBURGUT NË LIDHJE ME VAKSINIMIN E DETYRUESHËM TË FËMIJËVE. NUK KA SHKELJE TE KONVENTES

Prill 2021

Me vendimin e datës 08.04.2021, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, me shumicë votash (gjashtëmbëdhjetë me një) në cështjen Vavricka dhe të tjerët kundër Republikës Çeke, vendosi se nuk ka pasur asnjë shkelje e nenit 8 (e drejta për respektimin e jetës private) të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

AEROPORTI NDËRKOMBËTAR I KUKËSIT

Mars 2021

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 181, datë 25.03.2021 “Për krijimin, shtrirjen territoriale dhe klasifikimin e zonës doganore, Aeoroporti Ndërkombëtar i Kukësit”.

MARRËVESHJA MIDIS SHQIPËRISË DHE ITALISË PËR NJOHJEN E NDËRSJELLTË E LEJEVE TË DREJTIMIT ME QËLLIM KONVERTIMI

Mars 2021

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 209, datë 29.03.2021 “Për miratimin marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë, për njohjen e ndërsjelltë të lejeve të drejtimit me qëllim konvertimi”.

REGJISTRIMI I PRONARËVE PËRFITUES, AFATI I FUNDIT DATA 30 QERSHOR 2021

Mars 2021

Ligji Nr. 112/2020 “Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues”, është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 149, datë 13.08.2020, dhe ka hyrë në fuqi në datën 28 Gusht 2021, është në fazën e shtrirjes së efekteve të tij, me krijimin e Regjistrit të Pronarëve Përfitues.

AFATI I VLEFSHMËRISË SË LETËRNJOFTIMIT ELEKTRONIK ZGJATET DERI NË DATËN 30 PRILL 2021

Mars 2021

Akt Normativ Nr. 11, datë 25.03.2021 “Për një ndryshim në ligjin nr.8952, datë 10.10.2002, “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar”.

SHMANGIA E TATIMIT TË DYFISHTË MIDIS SHQIPËRISË DHE KOSOVËS

Mars 2021

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme me njoftimin nr. 3396, datë 19.03.2021 “Mbi hyrjen në fuqi të një protokolli ndryshues” ka njoftuar se:

MIRATIMI I MARRËVESHJES NDËRMJET SHTETIT SHQIPTAR DHE DISTRIBUTORIT TË AUTORIZUAR PËR FURNIZIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË ME VAKSINËN KUNDËR COVID-19 TË PRODHUAR NË KINË

Mars 2021

Akt Normativ Nr. 9, datë 22.03.2021 “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar “KEYMEN ILAÇ SANAYI VE TICARET” a.ş.

PLOTËSIMI I GJYKATËS SË LARTË ME 4 GJYQTARË TË RINJ

Mars 2021

Presidenti i Republikës me Dekretet nr. 12030, nr. 12031, nr. 12032 dhe nr. 12033, datë 19.03.2021 “Për emërimin e Gjyqtarit të Gjykatës së Lartë” ka dekretuar emërimin e 4 gjyqtarëve në Gjykatën e Lartë, dhe konkretisht, z. Sokol Binaj, znj. Albana Boksi, z. Sandër Simoni dhe z. Klodian Kurushi.

NDËRTIMI I BANESAVE SOCIALE NGA NJËSITË E QEVERISJES VENDORE DHE PRIVATËT

Mars 2021

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 142, datë 10.03.2021 “Për përcaktimin e kritereve për përfituesit nga programi për zhvillimin e zonës, me qëllim strehimin, mënyrën e sigurimit të strehimit të tyre, formën e kalimit të pronësisë për kuota të përcaktuara për banesa sociale nga ndërtuesit ose pronarët, për strehimin e përfituesve që janë zhvendosur prej tyre”.

MARRËVESHJE PARTNERITETI, TREGTIE DHE BASHKËPUNIMI NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BRITANISË SË MADHE. MARRËDHËNIET TREGTARE MIDIS PALËVE VAZHDOJNË ME TË NJËJTAT KUSHTE EDHE PAS DALJES BRITANISË SË MADHE NGA BE-JA

Mars 2021

Ligji Nr. 31/2021 “Për ratifikimin e marrëveshjes së partneritetit, tregëtisë dhe bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut”.

SKEMA KOMBËTARE E MBËSHTETJES PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL 2021

Mars 2021

Udhëzimi Nr. 9, datë 26.02.2021 i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për kriteret, procedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit të programit për Bujqësinë dhe Zhvillimit Rural”.

PROÇESI I KOMPENSIMIT TË PRONAVE. GJYKATA KUSHTETUESE KA SHFUQIZUAR MËNYRËN E VLERËSIMIT FINANCIAR QË BËHET NGA ATP-JA DHE KA DETYRUAR KUVENDIN QË BRENDA DATËS 12 KORRIK 2021 TË PLOTËSOJË LIGJIN DUKE BËRË VLERËSIMIN E KOMPENSIMIT FINANCIAR NË PËRPUTHJE ME VENDIMIN E SAJ

Mars 2021

Gjykata Kushtetuese me Vendimin nr. 4, datë 08.03.2021 ka vendosur:

– Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të nenit 7, pika 2, shkronjat “a” dhe “b”, të ligjit nr. 133/2015, “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e proçesit të kompensimit të pronave”.

AFATI I VLEFSHMËRISË SË KARTËS SË IDENTITETIT PËR PERSONAT QË MBUSHIN MOSHËN 75 VJEÇ

Mars 2021

Ligji Nr. 22/2021 “Për miratimin e shtesës së Kontratës  “Për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe të pasaportave elektronike” ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Grupimit Morpho dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve”.

SHTYHET AFATI I RIVLERËSIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Janar 2021

Ligji Nr. 164/2020 për disa ndryshime në ligjin nr. 90/2019 “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme”, i ndryshuar.

NDRYSHIME PER VITIN 2021 NE TAKSA DHE TATIME

Janar 2021

Duke filluar nga 1 Janari 2021 në Shqipëri do të zbatohen ndryshimet më të rëndësishme në Legjislacionin Shqiptar Tatimor për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, Tatimin mbi të Ardhurat dhe Taksat Vendore të miratuara gjatë vitit 2020.

NDRYSHIM I PAGES MINIMALE NE REPUBLIKEN E SHQIPËRISË

Dhjetor 2020

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 1025, datë 16.12.2020 “Për caktimin e pagës minimale në shkallë vendi”.

RASTET E VEÇANTA TË FITIMIT TË SHTETËSISË SHQIPTARE NGA TË HUAJT

Dhjetor 2020

Fitimi i shtetësisë nga të huajt kur Republika e Shqipërisë ka interes kombëtar, interes në fushën e arsimit, shkencës, artit, kulturës, ekonomisë e sportit.

NDRYSHON UDHËZIMI "PËR PROCEDURAT TATIMORE"

Dhjetor 2020

Bllokimi i Llogarive Bankare të Ortakëve dhe Administratorëve të Shoqërive Tregtare në Shqipëri; Ndryshon përsëri Udhëzimi “Për Procedurat Tatimore”.

E DREJTA PER INFORMIM

Dhjetor 2020

Udhëzim i përbashkët Nr. 463, datë 10.12.2020 i Ministrit të Brendshëm dhe Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.